O projektu

shara

WEB GEOPORTAL OPŠTINE PIROT

GIS u službi građana i razvoja opštine


... ili kako da:

  • izvršite uvid u javna dokumenta i prostorne podatke
  • prijavite kvar, zahtevate intervenciju i pratite realizaciju svog zahteva
  • pretražujete javno dostupne podatke na osnovu njihovih lokacija

... putem Interneta

O projektu

Web geo portal opštine Pirot je razvijen u okviru projekta razvoja i implementacije Geografskog informacionog sistema (GIS) Opštine Pirot.

Krajnji cilj projekta je da se usluge koje lokalna samouprava i njena javna preduzeća pružaju građanima i drugim korisnicima poboljšaju u pogledu efikasnosti i kvaliteta uopšte. Pored toga, cilj je bio i da se obezbedi da lokalna samouprava i njena preduzeća poboljšaju upravljanje resursima koji su u njihovoj nadležnosti. U tom smislu bilo je neophodno obezbediti efikasno deljenje geoprostornih podataka, informacija i servisa između lokalne samouprave, javnih komunalnih preduzeća, lokalne službe za katastar nepokretnosti, Direkcije za izgradnju opštine Pirot i drugih. Opština Pirot ovim projektom nastavlja razvoj opštinskog GIS-a i promoviše njegovo korišćenje od strane lokalnih vlasti i korisnika iz javnog i privatnog sektora.

Najznačajnije i najobimnije aktivnosti u okviru ovog projekta odnose se na razvoj i implementaciju GIS softverskih rešenja i odgovarajućih baza podataka za upravljanje opštinskim resursima, kao i obuku osoblja koji u svom redovnom poslu treba da koriste razvijena rešenja. Identifikovane su četiri ključne komponente opštinskog GIS-a za koje su razvijena kompletna softverska rešenja: GIS za održavanje objekata javne rasvete; GIS za održavanje puteva, ulica i saobraćajne signalizacije; GIS za održavanje komunalnih objekata; GIS zasnovan na tematskoj celini prirodnih resursa.

Za razvoj ključnih komponenti opštinskog GIS-a u pogledu razvoja softvera, prikupljanja određenih prostornih podataka, kompletnu integraciju sistema i obuku korisnika angažovano je preduzeće za geomatiku MapSoft d.o.o. iz Beograda (www.mapsoft.rs).

Koristi za opštinsku upravu

  • odeljenja opštinske uprave u stanju su da pruže efikasnije usluge građanima i drugim korisnicima;
  • omogućeno je efikasnije planiranje u raznim oblastima (urbanizam, komunalna infrastruktura, ekologija, demografija, poljoprivreda, šumarstvo, erozija i zaštita od poplava, itd.);
  • bolje upravljanje postojećim resursima i postizanje ušteda i sprečavanje šteta za prirodnu sredinu;
  • efikasnija administracija i održavanje komunalne infrastrukture;
  • efikasnija i objektivnija naplata javnih prihoda.

Web geoportal

Web geoportal predstavlja centralno mesto za pristup opštinskom GIS-u za najširi krug korisnika.

Korišćenjem geoportala omogućen je jednostavan pristup podacima svim zainteresovanim korisnicima, kako onima unutar kompanija, tako i onima koji koriste javni pristup, uključujući tu i profesionalne korisnike iz opštinske administracije i javnih preduzeća, ali i građane i druge spoljne korisnike. Autorizacijom korisnika onemogućen je neovlašteni pristup podacima.

Uvid u urbanističke planove

Planovi

Građani imaju mogućnost da izvrše uvid u sadržinu urbanističkih planova

Korišćenjem geoportala građani će moći da imaju uvid u dokument koji ima prostornu odrednicu. Za sada su to katastarski i urbanistički planovi, podaci o javnoj higijeni i rasveti, prirodni resursi, a daljim razvojem sistema i uvođenjem GIS tehnologije u ostale gradske i javne komunalne službe to bi trebalo da budu i druge evidencije koje sadrže podatke o prostoru.

Takođe, građani dobijaju uvid o tome kako se upravlja resursima koji su stvoreni iz njihovih doprinosa i koji su dati na upravljanje ovlašćenim institucijama i državnim organima. Na primer, građani na ovaj način imaju uvid o tome koje se zone održavaju u okviru javne higijene i kakav je raspored nedeljnog održavanja, čime je omogućen uvid u rad te institucije. Time što je građanima omogućeno da prijave eventualne nepravilnosti ili probleme stvorena je mogućnost da se utiče i na rad odgovornih službi. Na kraju, na osnovu mogućnosti da prate i status prijava koje su podnete, građanima je omogućeno da prate efikasnost njihovog rešavanja, a na taj način i kvalitet rada pojedinih opštinskih organa i preduzeća.

Građanima je omogućen uvid u zvanične opštinske podatke, mogućnost prijave kvarova i drugih problema, praćenja njihovog otklanjanja i slanja sugestija i primedbi opštinskim institucijama.

Pretraživanje podataka o parcelama na geoportalu

Parcele

Mogućnost uvida u ažurne katastarske podatke bez potrebe odlaska u Službu za katastar nepokretnosti Pirot

Podnošenje nove prijave/zahteva preko Interneta jednostavnim alatom i klikom na mapu

Prijave

Obezbeđeno je efikasnije i transparentnije praćenje rada pojedinih opštinskih organa i preduzeća (javna higijena, održavanje javnih površina, itd.)

Javna higijena

Prikaz Javne higijene (način održavanja ulica: belo – ulice se čiste svakodnevno, crveno – čišćenje svakog drugog radnog dana, svetlo plavo - tri puta nedeljno)

Šta je "Exchange 3"?

Program „Exchange 3“ usmeren je na uvođenje EU modela u funkcionisanje i poboljšanje kapaciteta i efikasnosti lokalnih samouprava u Srbiji. Program finansira Evropska unija, njime rukovodi Delegacija EU u Srbiji, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština (SKGO). Opšti cilj programa „Exchange 3“ je jačanje kapaciteta lokalnih samouprava u Srbiji za dalje učešće u procesu decentralizacije, u skladu sa standardima EU.

Više informacija: www.exchange.org.rs

Šta je GIS?

Efikasnost rada organa, preduzeća i institucija lokalne samouprave može se značajno poboljšati korišćenjem tehnologije informacionih sistema (IS), a kada je reč o podacima lociranim u prostoru (geoprostorni podaci) to podrazumeva korišćenje tehnologije Geografskih informacionih sistema (GIS). Opštinski Geografski informacioni sistem se može definisati kao sistem za prikupljanje, obradu, održavanje, analizu i razmenu geoprostornih podataka i servisa vezanih za urbanizam i uređenje prostora, građevinsko zemljište, saobraćaj, komunalne usluge, prirodne i druge resurse, kao i druge aspekte.

Učesnici?

Ključni učesnik na realizaciji projekta je Opštinska uprava sa svojim odeljenjima, a posebno GIS centar. Opština je koordinirala sve aktivnosti i bila direktno uključena u sve njih. Opštinska javna preduzeća JP „Komunalac“, JP „Parking servis“ i Direkcija za izgradnju opštine Pirot su obezbedili informacije za razvoj ključnih komponenti opštinskog GIS-a i ljude za rad sa ovim komponentama. Služba za katastar nepokretnosti Pirot obezbedila je prostorne podatke iz svoje nadležnosti (digitalni katastarski plan, katastar vodova, adresni sistem, itd.). JP „Toplana“ i JP „Vodovod i kanalizacija“ su bili uključeni u obuku za rad sa GIS softverom, a konsultovani su i tokom izrade digitalne baze podataka katastra vodova.

Napomena : podaci na GIS portalu nisu javna isprava i ne mogu se koristiti kao dokaz u postupcima pred nadležnim organima  Funded by European Union